Clage

Genomströmningsvärmare. Zander & Ingeström är svensk generalagent.

Clage FAQ

 

Hur fungerar en elektrisk genomströmningsvärmare?

Elektriska genomströmningsvärmare värmer vattnet direkt vid användningsstället. För varje applikation (kök, badrum eller tvättställ) finns en lämplig anordning som är optimalt anpassad till kraven på användningsplatsen. Vattnet värms upp direkt när det strömmar genom apparaten. När kranen är stängd stängs den elektriska genomströmningsvärmaren av igen. Det innebär att bara så mycket vatten värms upp som faktiskt används. Genom att inte lagra varmvatten uppstår ingen energiförlust i standby-läge.

Vilka är fördelarna med decentraliserad varmvattenförsörjning via genomströmningsvärmare?

Elektriska genomströmningsvärmare installeras direkt vid tappställena. Värmen kommer direkt när du behöver det utan att vänta på att det kalla vattnet i ledningen spolas ut i avloppet. Endast så mycket vatten som behövs värms upp. Man behöver endast en vattenledning som normalt är 2 st med en blandare. Dessutom behövs inga cirkulationspumpar och varmvattentankar och investerings- och driftskostnader sparas. Värmesystemet kan nu utformas exakt för att möta byggnadens värmebehov och kan stängas av helt på sommaren. Cirkulations- och lagringsförluster elimineras eftersom vatten inte förvärms och lagras i stora mängder. Jämfört med centrala system, energi kan sparas här.

Var kan jag köpa en CLAGE genomströmningsvärmare?

Zander & Ingeström har ingen direktförsäljning till slutkunder. Kontakta din lokala rörinstallatör, elektriker, VVS butiker eller byggvaruhus.

Behöver genomströmningsvärmare ventileras?

CLAGE genomströmningsvärmare har ett effektivt uppvärmningssystem med blanktråd. I detta system sitter värmeslingorna direkt i vattnet och kan överföra värmeenergin direkt till vattnet. Luftfickor i vattenledningen kan orsaka överhettning och skador på värmeslingorna. Därför, efter installation och efter arbete i vattenledningen, måste enheterna avluftas. Elektroniska genomströmningsvärmare har ett avancerat säkerhetssystem, vilket minskar risken för skador på grund av luft. Spola länge innan elen kopplas in. Samma procedur vid sommarvatten och eventuell långa ledningar från brunnen, det tar tid innan all luft har försvunnit.

Går det att avkalka en varmvattenberedare?

Elektriska genomströmningsvärmare med blanktrådsvärmeelement anses underhållsfria och kräver ingen avkalkning.

Var kan jag hitta filtret?

Finfiltret sitter alltid i kallvattenintaget. När det gäller de små och kompakta snabbvattenberedarna, direkt i kallvatteninloppsröret; för komfort-genomströmsvärmarna i kallvattenanslutningsstycket. Observera att ett extra smutsfilter ALLTID skall installeras på inkommande vatten i huset. Finns på byggvaruhus.

Kräver genomströmningsvärmare underhåll?

Vi rekommenderar att du kontrollerar filter, vattenanslutningar och elanslutningar vart 2-3 år. Detta inkluderar även rengöring av utloppsanordningarna. Likaså rengörs eller byts även filtersilen i inloppet.

Kan min CLAGE genomströmningsvärmare installeras utomhus?

Ja, men glöm inte att det är en elektrisk enhet som måste skyddas mot väder och vind. Installera den så att den är skyddad från regn, temperaturer under fryspunkten och gnagare.

Hur skall jag vinterförbereda min CLAGE genomströmningsvärmare?

Stäng först av säkringen så att genomströmningsvärmaren är spänningslös, kontrollera detta noggrant. Stäng sedan av vattentillförseln vid avstängningsventilen för inkommande vatten. Koppla sedan bort vattenledningen (var försiktig med utspillt vatten). Våra enheter dräneras inte automatiskt, så enheten måste tas bort från väggen och lutas eller blåsas ut för att helt avlägsna eventuellt kvarvarande vatten. På grund av sin kompakta storlek och enkla installation kan enheterna även tas bort när som helst och förvaras på annan plats utan risk för frysning.

Hur ventilerar man en genomströmningsvärmare?

Håll genomströmningsvärmaren strömlös, varmvattenkranen och kallvattenkranen öppnas flera gånger tills vattnet kommer ut i en jämn ström och utan luft.

Varför har jag inte varmvatten från genomströmningsvärmaren?

Om genomströmningsvärmaren inte levererar varmvatten så kan det bero på olika orsaker. Kontrollera först och främst om den har ström och att ingen säkring har löst ut. Kontrollera att trycket är minst 2-4bar.

Vad händer vid låga inloppstemperaturer?

Genomströmningsvärmaren kanske inte längre kan nå den inställda temperaturen. Stryp vattenflödet vid armaturen, se manualen, för att nå den inställda temperaturen.

Hur reagerar genomströmningsvärmare på kalkhaltigt vatten?

Vi talar om mycket kalkhaltigt, hårt vatten från 14° dH. Hårt vatten är särskilt ofördelaktigt när vattnet värms upp till höga temperaturer. Höga temperaturer främjar kalkutfällning. T.ex. i genomströmningsberedare eller ackumulatortankar. Elektroniskt styrda genomströmningsvärmare är därför mindre känsliga för kalkavlagringar.

Vilken är den maximala temperaturen som CLAGE genomströmningsvärmare kan nå?

Detta beror på flödet och temperaturen på det inkommande vattnet.

  • Modell - M3
  • Effekt - 3,5kW
  • Minflöde - 1,3
  • Maxflöde - 2

Vid ett flöde på 2 I/min ger den en temperaturhöjning på ca 25 grader.

Dvs har vi ett maxflöde och 7 gradigt vatten in så får man ut 32 grader varmt vatten.

Vattnet blir inte tillräckligt varmt?

Utloppstemperaturen beror på temperaturen på kallvattnet och vattenflödet. Särskilt under den kalla årstiden sker också en sänkning av inloppstemperaturen. Detta leder också till en sänkning av varmvattenutloppstemperaturen. Detta kan kompenseras genom att reducera vattenflödet.

Enheten slås inte på?

Om enheten inte slås på kan vattenflödet vara för lågt eller kallvatteninloppet och varmvattenutloppet kan vara omvända. Till exempel, vid små genomströmningsvärmare för installation under diskbänk, är kallvatteninloppet placerat på vänster sida. Observera även de erforderliga minimivattenmängderna, som finns i bruks- och monteringsanvisningen.

Kan du använda vilken blandare som helst?

Apparaterna i serien M3..7 är genomströmningsvärmare som endast får installeras med trycklösa kranar.

Vilket är det maximala avståndet mellan enheten och armaturen?

Max 10 meter

 

 

 

Länk till hemsidan