Hållbara lösningar

Globaliseringen, klimatförändringarna och urbaniseringen ställer nya krav på industrier. Vi tar oss an utmaningen genom att effektivisera våra kunders produktionsprocesser, satsa på utveckling och innovation och skapa system som minskar behovet av service och underhåll. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Högre levnadsstandard ökar vårt behov av energi

För att industrin och samhället ska kunna fungera, leverera och utvecklas behöver vi varje dag omvandla en hel del av jordens resurser till energi. Allteftersom jordens befolkning växer och fler ställer högre krav på en högre levnadsstandard, ökar vårt behov av energi. Det leder till en ökad belastning på miljön och till högre energipriser.

Effektivare energianvändning ger kontroll på kostnader och minskar miljöbelastningen per producerad enhet.

Idag visar både industrin och samhället ett allt större intresse för kostnads-, energieffektiva och miljövänliga lösningar i sina produktionsanläggningar. Utmaningarna ligger i att minimera omotiverat höga energikostnader och reducera sin miljöbelastning.

Zander & Ingeströms verksamhet ska påverka miljön i ringa omfattning, vi ska klara kraven i lagar och förordningar.

Vi ska ständigt minska vår miljöpåverkan enligt våra miljömål.

Våra produkter skall vara skonsamma för miljö och människor under användningstiden och när skrotning blir aktuell. Vi engagerar och väljer miljömedvetna leverantörer och entreprenörer

Vi som arbetar inom Zander & Ingeström ska vara medvetna om miljöarbetets betydelse lokalt och globalt och arbetar på ständiga förbättringar

Miljöarbete på flera fronter

Zander & Ingeströms erbjudande till marknaden tillsammans med vårt eget miljöprogram innebär att vi arbetar aktivt på flera fronter för en mindre belastning på miljön. Vi är noga med hur vi planerar i varje del av vår verksamhet, från tillverkning, transport, montage och drift till service, reparationer och skrotning. Även våra leverantörer och samarbetspartners stämmer in i denna miljöfilosofi.


Investera i miljö med positiva effekter på konkurrenskraft och lönsamhet

Att investera i Zander & Ingeströms helhetslösningar, produkter och kunnande är ett lönsamt och ett konkret engagemang i både miljö och företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Och det är också vår affärsidé att varje utveckla och erbjuda nya lösningar för effektivare industriprocesser, effektivare energianvändning och i många fall reducera användningen av fossila bränslen i industrin. Därmed kan koldioxidutsläppen minskas. Industrin och samhället får helt enkelt maximal nytta av den energi som skapas.