Putzmeister-KOS_1

Putzmeister KOS

Putzmeister kolvpumpar typ KOS är avsedda för hantering av mycket svårpumpade medier med torrsubstanshalter upp till 80% och partikelinneslutningar med storlekar upp till 80 % av kolvdiametern.

Pumparna används med fördel vid rörtransport av t.ex. tjockt avloppsslam, kolpulver med mycket hög TS-halt i värmekraftverk, oljeslam, biologiskt och annat avfall, samt svårpumpat kemiskt och organiskt material med hög partikeldensitet.

Den slutna rörtransporten av ovannämnda medier är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivingen i form av föroreningar och oangenäm lukt, jämfört med mediatransport i öppna system.Beroende på utförande, så kan ett kontinuerligt flöde på 285 m3/h erhållas och tryck på upp till 100 bar.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Serie KOS är en ventillös pump, där sug-och tryckslag sker med hjälp av stora kolvar, vilka aktiveras med hydraulcylindrar. Pumpmediet fylls på kontinuerligt i inloppstråget på ovansidan av pumpen och sugs in i cylinderloppet under sugslaget. Det s.k. S-röret skiftar läge med hjälp av två hydraulcylindrar till den kolv som för tillfället utför tryckslaget, varefter materialet pumpas ut genom röret. Avtätningen mellan S-rör och kolvcylinder sker genom att en slitring pressas mot en slitplatta med hjälp av pumptrycket. Detta är möjligt på grund av skillnaden i verksam hydraulisk area mellan ring och platta, så att en tätande kraft erhålles p.g.a. differenstrycket. Detta patenterade system ger mycket god tätning och har lång livslängd.

MATERIAL
Maskinelementen i pumparna kan erhållas i olika material beroende på driftsfall och pumpat medium och om detta är slitande eller aggresivt. Kontakta Zander & Ingeström för ytterligare upplysningar.

Tätningssystem mellan S-rör och kolvcylinder R = Slitring B = Slitplatta

  • Aska
  • Koltjära
  • Avvattnat slam med hög TS-halt
  • Slurry från gruvavfall
  • Återfyllning med pasta ner i gruvan
  • Avfall+cement
  • Farligt avfall

>> SAKAB provkör sin 8:e kolvpump från Putzmeister