Putzmeister-HSP_1

Putzmeister HSP

Putzmeister kolvpumpar typ HSP är avsedda för hantering av mycket svårpumpade medier, även med finkornigt partikelinnehåll, med torrsubstanshalter på upp till 80%. Beroende på utförande, så kan ett kontinuerligt flöde på 285 m3/h erhållas och tryck på upp till 130 bar.

Pumparna används med fördel vid rörtransport av t.ex. tjockt avloppsslam, mineralrik slagg med finkornigt innehåll, aska från elektrostatiska filter, omvandlad till tjock pasta, samt alla slags mycket trögflytande kemiska och organiska material.

Pumptypen är ej avsedd för material med grovkorniga, hårda partiklar. I sådana fall hänvisas till Putzmeister kolvpump typ KOS.

Den slutna rörtransporten av ovannämnda medier är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivningen i form av föroreningar och oangenäm lukt, jämfört med mediatransport i öppna system.

 

Kontakta oss

 

Den slutna rörtransporten av ovannämnda medier är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivningen i form av föroreningar och oangenäm lukt, jämfört med mediatransport i öppna system.

Standardutförande A har två tryckutgångar placerade diametralt mot varandra och rätvinkligt mot kolvcylindrarna. Utförandet medger att tryckledningen kan dras i valfri riktning. Den utgång som inte används för pumpning, kan vid behov anslutas till en tryckpulsationsdämpare. Utförande B har en tryckutgång som ligger i linje med pumpens längdriktning.

Utförandet är kompakt och optimerat för inbyggnad i trånga utrymmen. Pumpprincip Från ett tråg på pumpens ovansida matas materialet normalt växelvis in i den ena av de två hydraulstyrda kolvcylindrarna, medan den andra kolven utför tryckslaget. Ett alternativt arrangemang där båda kolvarna arbetar parallellt kan också erhållas. Ventiler Ventilerna kan fås i olika material beroende på pumpmediets beskaffenhet, t.ex.ventilsäten i hårdmetall om pumpmediet innehåller lite grövre, hårda partiklar. Ventilerna kan vid behov lätt bytas utan att rörledningen behöver demonteras

UTFÖRANDE
Putzmeister kolvpump serie HSP är försedd med hydraulstyrda tallriksventiler på sug-och trycksidan för att åstadkomma en effektiv tätning med små flödesförluster. Beroende på driftsfall kan pumptypen erhållas i två utföranden:

Ventilbyte görs lätt utan demontering av rörledning Hydraulaggregat

Pumparna levereras med kompletta hydraulaggregat för styrning och synkronisering av pumpcylindrarnas och ventilernas rörelser, liksom nödvändiga kontrollfunktioner.

  • Aska
  • Koltjära
  • Avvattnat slam med hög TS-halt
  • Slurry från gruvavfall
  • Återfyllning med pasta ner i gruvan
  • Avfall+cement
  • Farligt avfall