Senast uppdaterad: 19-09-25 | 10:56

Förtjockat slam

På flera olika kommuner har kunderna upplevt problem med pumpar efter att ha installerat mekanisk slamförtjockare. Ett skäl att installera mekaniska slamförtjockare är att öka gasproduktionen och därmed få mindre volym i rötkammaren att värma upp.

Vid flera installationer har det blivit problem med för små pumpar. Kunden upplever framförallt: Höga underhållskostnader, högt tryck då visköst slam skapar igensättning av tryckledningen och låg fyllnadsgrad i kavitet vilket ger vikande prestanda jämfört med pumpkurva.

På Simsholmens avloppsreningsverk i Jönköpings kommun stötte man på driftproblem med installerad pump under en slamförtjockare. Pumpen var en traditionell slampump av annat fabrikat. Pumpen klarade inte kapaciteten och rotor och stator slets snabbt pga. en kombination av för högt varvtal och torrkörning.


Lösningen

Zander & Ingeström kontaktades av entreprenören för att hjälpa dem att klara slutbesiktning. Ny pump valdes. Denna gång en Nemopump med en större rotordiameter och därmed större deplacement. Pumpen utrustades dessutom med en hårdare ytbehandling (1000 HV) än tidigare pump. För att säkerhetsställa tillopp till pumpen försågs den med ett förstorat, rek-tangulärt inlopp. Matarskruven på kopplingsstången gör dessutom att slammet lättare når rotor- och statordelen där själva pumpningen kan ske. På tätningssidan valdes en mekanisk axeltätning med skyddad fjäder i lågtryckspolat utförande. Efter mer än ett års drift sedan pumpbytet har pumpen inte krävt något underhåll i form av stator och rotorbyte vilket ska jämföras med täta serviceintervall med tidigare pump.


Teknisk data

Nemopumpen tillverkas i av Netzsch GmbH i Waldkraiburg, Tyskland. Netzsch är i särklass världens största tillverkare av excenterskruvpumpar och har representerats av Zander & Ingeström i mer än 50 år.

Pumpbeteckningen är NM076BS02S12B och kapaciteten ligger på 20 m3/h vid ca 5 bar. Pumpen drivs av en kuggväxelmotor med ett ungefärligt varvtal av 175 rpm. Slammet håller en TS halt på max 12%.

Dela